Boy hÆ° tè_ ra quần rù_i só_c lọ sau khi Ä‘á_ bó_ng về